வபாத் அறிவிப்பு (காலமானார்)…. கீழக்கரை நடுத்தெரு ….

jaleeeeelவபாத் அறிவிப்பு (காலமானார்)…. கீழக்கரை நடுத்தெரு ….

கீழக்கரை நடுத்தெரு ஜமாத்தை சேர்ந்த கீழக்கரை பாதுஷா டைல்ஸ் ஜனாப். ஷாஹுல் ஹமீது மற்று ஜனாப். சலீம் பாதுஷா ஓஇசி எலவேட்டர் மற்றும் எக்ஸ்லேட்டர் நிறுவனர் ஜனாப். காவன்ன்னா என்ற‌ காதர் சாஹிப் ஆகியோரின் சகோதரரும், ஜனாப். ஜாபிர் அவர்களின்

தந்தையாருமான ஜனாப். அஹமது ஜலீல் அவர்கள் வபாத்தானார்(காலமானார்)

அன்னாரின் நல்லடக்கம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *