கீழக்கரை பால முருகன் கோயிலில் 7ம் ஆண்டு திரு கார்த் திகை மகா தீபத் திரு விழா

bal66 bala
கீழக்கரை பால முருகன் கோயிலில் 7ம் ஆண்டு திரு கார்த் திகை மகா தீபத் திரு விழா
கீழக் கரை தட் டான் தோப்பு பகு தி யில் வழி காட்டி பால மு ரு கன் கோயி லில் 7ம் ஆண்டு திரு கார்த் திகை மகா தீபத் திரு விழா நடை பெற் றது. விழாவை முன் னிட்டு கடந்த 25ம் தேதி காப்பு கட்டு விழா நடந் தது. தொடர்ந்து பால மு ரு கன் கோயி லில் கொடி ஏற் றப் பட்டு தின மும் மூல வர் க ளுக்கு 18 வகை யான அபி ஷேக ஆரா த னை கள் செய் யப் பட் டது.
நேற்று முன் தி னம் பெண் கள் குழு வி ன ரின் அலங் கார தீபா ரா தனை அபி ஷே கம் நடந் தது. மாலை 6 மணி ய ள வில் கோபுர விமா னத் தின் அருகே 35 அடி உய ரத் தில் உள்ள பீடத் தில் பக் தர் க ளின் அரோ கரா கோஷத் து டன் கார்த் திகை தீபம் ஏற் றப் பட் டது.
நேற்று மன் நாரா யண சுவாமி கோயி லில் பத் தி ர காளி அம் ம னுக்கு பவுர் ணமி பூஜை மற் றும் பெண் கள் குழு வி ன ரின் சார் பாக அபி ஷேக தீபா ரா தனை நடை பெற்று அன் ன தா னம் வழங் கப் பட் டது.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *