கீழக்கரையில் பழங்கள் விற்பனை படுஜோர்

pa33 pa322

கீழக்கரையில் பழங்கள் விற்பனை படு ஜோ ராக நடந்து வரு கி றது.

மலைப் பிரதேசங்களில் விளை யும் பழங் க ளான மங் குஸ் தான், ரம் டான், முட்டை பழம் ஆகி யன கீழக் கரை பகு தி யில்  விற் பனை செய் யப் ப டு கின் றன. இத னால், விற் பனை படு ஜோ ராக நடை பெ று கி றது.
கீழக் கரை பஜா ரில் மங் குஸ் தான் பழம் கிலோ ரூ.240க்கும், ரம் டான் பழம் கிலோ ரூ.200க்கும், முட் டைப் ப ழம் கிலோ ரூ.180க்கும் விற் பனை செய் யப் ப டு கி றது.

இதனை மக் கள் போட்டி போட் டுக் கொண்டு வாங் கு கின் ற னர்.

இது குறித்து வள் ளம் பகு தி யைச் சேர்ந்த வியா பாரி மசூது கூறு கை யில், “இது போன்ற பழங் களை ஆண் டு தோ றும் கீழக் க ரைக்கு கொண்டு வந்து விற் பனை செய்து வரு கி றோம். இந்த ஆண்டு சரி யான காலத் தில் சீசன் தொடங் கி யுள் ளது. மங் குஸ் தான் பழங் க ளின் விளைச் ச லும் நல்ல படி யாக உள் ளது, இந்த ஆண்டு
வழக் கம் போல் விற் பனை நன் றாக இருக் கும் என எதிர் பார்க் கி றோம்” என் றார்.
கீழக்கரையில் விற்பனைக்கு வந்துள்ள மங்குஸ்தான், ரம்டான், முட்டை பழங்கள்.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *